ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
8

• ชาย
21

• หญิง
21

รวม
50


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
4

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
29

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
13


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
7

• แผนกวิชาช่างยนต์
5

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
6

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
5

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1

• แผนกวิชาการบัญชี
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4

• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
1

• แผนกระยะสั้น
1

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5

• งานประชาสัมพันธ์
8

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
7

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
6

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
7

• งานความร่วมมือ
4

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
12

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
9

• งานปกครอง
10

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
13

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
11

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
5

• งานครูที่ปรึกษา
5

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
6

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
13

• งานทะเบียน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
6

• งานสื่อการเรียนการสอน
5

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
3

• งานพัสดุ(หัวหน้าหมวดรถยนต์)
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
1

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
1

• ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพ
2

• ครูที่ปรึกษางานลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญ
1

• ผู้รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ
1

• หัวหน้านักศึกษาวิชาทหาร
1

• หัวหน้าศูนย์ซ่อมสร้าง Fix iT Center
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายอนุชิด อรรถานิธี
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการ
รองผู้อำนวยการนางวนิดา บุญมี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนายนิรันดร์ คงแย้ม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูนายวัฒนากร สุรินทร์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานาย ภัทรพล โดดยิ้ม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หัวหน้าแผนกนางสาวธัญลักษณ์ เจริญสุข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการท่องเที่ยว
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานาย สันติ หาญอาษา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูผู้ช่วยนางสาวปฐมา จันทร์โชติเสถียร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูนางสาวปิยะธิดา จันทสุข
หัวหน้าแผนก แผนกระยะสั้น
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนนายวันชัย พุ่มพฤกษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
หัวหน้างาน หัวหน้าศูนย์ซ่อมสร้าง Fix iT Center
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายกฤตนันท์ สันติวงศกร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
หัวหน้างานนายสุเมธ พุ่มดอกแก้ว
หัวหน้างาน งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายธนญชัย บุญเพิ่ม
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วยนายนรินท์ คลังนุ่ม
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูนางสาวรังษิยา พูลแสวง
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูนางวรวรรณ พินกฤษณ์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูนายปกรณ์ นาวีระ
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูนายอัครา แก้วกันไทย
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายพิทักษ์ ทรัพย์วัฒนานนท์
หัวหน้างาน งานปกครอง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูว่าที่ ร.ต. ณกรณ์ อินทร์สุภา
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
หัวหน้างาน หัวหน้านักศึกษาวิชาทหาร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูนายอภิชาติ เพ็งชวด
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้างาน ครูที่ปรึกษางานลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษานางสาวสายสมร ท้าวน้อย
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูนางสาวนาตยา ศรีดา
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวนิสา ขุนพานิช
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูนางสาวฐิติรดา มาประเสริฐ
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวนารินทร์ สกุณี
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนายธราดล สุโยธา
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยนายภัทราวุธ โตจีน
หัวหน้างาน งานบุคลากร
หัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนายฤทธิพันธ์ เบ้าบุญ
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วยนายศิริพันธุ์ แก้วมาลา
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายอำนาจ อยู่รัตน์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วยนายประยุทธ์ หลำริ้ว
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษานายเสกสม ตะปะสา
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
หัวหน้างาน ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวเจณจิรา ทองอ่อน
หัวหน้างาน ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวกมลชนก เดชผดุง
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวหทัยวรรณ ร่างใหญ่
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานการเงิน
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่นายพเยาว์ แก้วลอย
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายชัยวัฒน์ สมคิด
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุนายขวัญชัย ฉัตรเมือง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(หัวหน้าหมวดรถยนต์)นายทวิชชัย ชาปลิก
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายสมชาย ปั้นเจริญ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นางสาวประภาพรรณ สนเอี่ยม
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวอาภัสรา ทองกร
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากรนางจุฬาลักษณ์ แสนทวีสุข
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวกุลธิดา กระจายศรี
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวกิตติญา สิงห์โต
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนายธีรพันธุ์ แก้วสุข
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวเจนจิรา ก้อนจ้าย
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาววรรณภา ขำวิไล
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน